Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna podstawową klasyfikację technik zarządzania i komunikacji,
 • nauczy się kluczowych zasad wyznaczania celów, zadań i zarządzania czasem,
 • opanuje i przećwiczy strategie radzenia sobie z emocjami, stresem i konfliktami u podwładnych i klientów,
 • rozszerzy wiedzę o klasyfikacji typów osobowości ludzi w biurze,
 • pozna najskuteczniejsze metody komunikowania się z osobami o wybranym typie osobowości,
 • nauczy się skutecznie rozwiązywać konflikty komunikacyjne i kompetencyjne ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi,
 • pozna strategie prowadzenia rozmów z silniejszej i słabszej pozycji,
 • nauczy się, jak długofalowo budować pozytywne relacje w firmie,
 • dowie się, kiedy można, a kiedy należy zachowywać się asertywnie – i w jaki sposób to robić.

Adresaci

 • Pracownicy sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i managerów administracji rządowej oraz samorządowej.
 • Pracownicy, specjaliści oraz kadry kierownicze średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych.
 • Przebieg treningu i metody pracy

  Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

  Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

  Plan szkolenia

  Zasady ogólne

  • Kierowanie zespołem. Manager a lider – rola i definicje.
  • Funkcje managera na poziomie przedsiębiorstwa i zespołu. Teorie zarządzania w praktyce działania firmy.
  • Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej: akt komunikacyjny, komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała, kultura komunikacyjna.
  • Zarządzanie i komunikacja w firmie, która jest jednocześnie instytucją państwową – wprowadzenie. Rola ludzi a rola organizacji.
  • Wzorce komunikacyjne pomiędzy pracownikami – jak wypracować i utrzymać te najlepsze.
  • Rola przełożonych w ustalaniu i promowaniu zasad optymalnej komunikacji.
  • Kultura komunikacyjna w firmie a kultura zarządzania. Korzyści z dobrej komunikacji.
  • Rola poczucia kontroli i sprawczości u pracownika w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich.

  Ludzie w instytucji publicznej

  • Pracownicy urzędów i administracji jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
   • Matryce potencjału pracowników: jak definiować na nich podwładnego
   • Jak dopasowywać przekaz do poziomu kompetencji i motywacji pracownika.
  • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.

  Komunikacja interpersonalna w zespole

  • Psychologia grup. Zespoły jako byty odmienne od sumy swych członków.
  • Zespół jako jednostki o zróżnicowanym potencjale i odmiennych podejściach do pracy. Jak pogodzić różne wzorce pracy, komunikacji i rozwiązywania zadań.
  • Komunikacja w zespole. Rola hierarchii oraz formalnych i nieformalnych liderów.
  • Tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.

  Zarządzanie zadaniami dla pracownika: wyznaczanie celów i zadań

  • Systemy planowania celów, zadań i aktywności.
  • Robienie spisu celów, zadań i obowiązków.
  • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).
  • Kontrola i weryfikacja zaplanowanych celów.
  • Priorytetyzacja zadań (reguła ABC). Techniki ustalania wagi zadania.
  • Rola wyznaczania właściwych priorytetów: analiza dotychczasowych strategii ich określania, wypracowanie metod jej poprawy.

  Planowanie realizacji celów i zarządzanie czasem pracownika administracji

  • Podstawowe techniki planowania. Reguła Pareto. Metoda Eisenhowera,
  • Planowanie szczegółowe. Metoda salami.
  • Planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin. Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z prokrastynacją).
  • Organizacja dnia w pracy. Krzywa sprawności umysłowej i jej wpływ na planowanie.
  • Ekonomia planowania – jak sprawić, by nie zajmowało więcej czasu, niż wykonanie zadania.

  Rozmowa z pracownikiem

  • Rozmowa jako podstawowy element komunikacji międzyludzkiej.
  • Identyfikacja rozmówcy i jego intencji: dlaczego z nami rozmawia (interesy, czynniki psychologiczne). Określenie, co my chcemy wynieść z rozmowy.
  • Wprowadzenie do psychologii osobowości. Typy rozmówców i klasyfikacja ich potrzeb i problemów.
  • Mowa ciała rozmówcy: jak czytać to, co nam mówi poza słowami?
  • Emocje w rozmowie. Jak czytać emocje innych oraz jak je kontrolować u siebie?
  • Jak zidentyfikować typ osobowości współpracownika i dostosować do niego przekaz?

  Schemat dobrej rozmowy

  • Ustalenie, z czym przychodzi pracownik, klient lub interesant
   • Użycie pytań. Jak pytaniami skłonić człowieka do mówienia.
  • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie rozmówcy i jego rola.
   • Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.
   • Sygnały niewerbalne. Mowa ciała (ruchy gałek ocznych, postawa ciała, ton głosu i sposób mówienia) i jej znaczenie.
  • Argumentacja.
   • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
   • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy.
   • Argumentowanie pod kątem korzyści.
   • Kontrargumentacja.
  • Emocje rozmówcy.
   • Empatia w rozmowie – dlaczego dobrze, by rozmówca wiedział, że my wiemy, co czuje.
   • Jak nie ranić uczuć odbiorcy, kiedy mu odmawiamy lub chcemy go konstruktywnie skrytykować.
   • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki.
  • Techniki wpływu w rozmowie z pracownikiem.
   • Ingracjacja i chwalenie.
   • Pytania handlowe i sugerujące.
   • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury.
   • Inne strategie i techniki manipulacyjne. Czy, kiedy, w jakich sytuacjach i w jaki sposób po nie sięgać?
   • Co robić, gdy rozmówca próbuje manipulować? Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.

  Rozmowa delegująca z pracownikiem, który ma wykonać zadanie

  • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
  • Rozmowa delegująca.
   • Opis zadania, prezentacja tego, co należy zrobić.
   • Odpowiedzi na pytania: 5W i 1H.
  • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
  • Monitoring wykonania zadania i konstruktywna informacja zwrotna.
  • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony na etapie delegowania – jak je zidentyfikować i sobie z nimi poradzić.

  Motywowanie pracownika do działania

  • Różnice w motywacji pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
  • Charyzma u kierownika – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
  • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
  • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
  • Długofalowy rozwój pracownika – jak zmotywować człowieka do samorozwoju.

  Stres u pracownika i jego wpływ na wykonanie zadania

  • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
  • Stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy.
  • Przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje. Pozytywne i negatywne skutki stresu.
  • Pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić.

  Asertywność w kontaktach służbowych

  • Pojęcie asertywności – czym w istocie jest asertywność i z czym nie należy jej mylić.
  • Prawa asertywności oraz wpływ z ich korzystania na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi.
  • Indywidualna diagnoza poziomu asertywności uczestników w różnych sferach życia.
  • Obrona własnego terytorium psychologicznego w sytuacjach społecznych i osobistych. Obrona własnych opinii i przekonań.
  • Sztuka odmawiania innym i egzekwowania własnych praw w sposób nienapastliwy.
  • Użyteczne techniki spokojnej asertywności.

  Konflikt w miejscu pracy – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje

  • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
  • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Analiza konkretnych sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania trudności.
  • Techniki i style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania nieporozumień.
  • Inteligencja emocjonalna i jej rola w rozwiązywaniu sporów i rozładowywaniu konfliktów.

  Ćwiczenia praktyczne

  • Analiza wzorców komunikacyjnych, funkcjonujących w firmie na poziomie jednostek, zespołu i całej organizacji. Czy są one dobre, czy też coś jeszcze należy poprawić?
  • Symulacje poszczególnych typów rozmów z pracownikami, również – w razie życzenia – przed kamerą. Analiza symulacji pod względem potencjalnej skuteczności.
  • Symulacje sytuacji konfliktowych, które mogą wystąpić miedzy pracownikami firmy. Próby ich bieżącego rozwiązywania.

  Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • 4-5.02.2021 – Wrocław lub online
  • 18-19.02.2021 – Warszawa lub online
  • 4-5.03.2021 – Kraków lub online
  • 11-12.03.2021 – Poznań lub online
  • 25-26.03.2021 – Gdańsk lub online

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

  • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł netto (ewentualnie + 23% VAT)
  • W cenie szkolenia uwzględniono posiłki (lunche, przerwy kawowe), materiały dla uczestników i certyfikaty.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Szczegóły organizacyjne:

  • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

  • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.