Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna podstawową klasyfikację technik zarządzania i komunikacji,
 • nauczy się kluczowych zasad wyznaczania celów, zadań i zarządzania czasem,
 • opanuje i przećwiczy strategie radzenia sobie z emocjami, stresem i konfliktami u podwładnych i klientów,
 • pozna najskuteczniejsze metody komunikowania się z osobami o wybranym typie osobowości,
 • nauczy się skutecznie rozwiązywać konflikty komunikacyjne i kompetencyjne ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi.

Adresaci

 • Pracownicy sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i managerów administracji rządowej oraz samorządowej.
 • Pracownicy, specjaliści oraz kadry kierownicze średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych.

Informacje dodatkowe

Program szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczny trening umiejętności przywódczych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. W ramach treningu szczególny nacisk położono na:

 • rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii społecznej i psychologii motywacji, która pozwolą się łatwiej orientować w potrzebach podwładnych i rozumieć mechanizmy, które pozwolą ich skuteczniej motywować,
 • zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną szefa zespołu, jego poziomem empatii i stylem komunikacyjnym,
 • identyfikowanie kompetencji i stopnia motywacji pracowników w oparciu o odkrycia psychologii osobowości (jak klasyfikować podwładnych ze względu na cechy charakteru, temperament i umiejętności oraz jak dostosowywać do tych zmiennych własne przekazy komunikacyjne),
 • tworzenie i rozwój zespołu,
 • ustalanie celów i ich tłumaczenie na zadania dla członków zespołu,
 • prawidłowy rozdział zadań w zespole, uwzględniający kompetencje i motywację jego członków,
 • definiowanie i doskonalenie własnego stylu zarządzania zespołem,
 • rozwijanie umiejętności trafnego formułowania celów zespołu i środków ich osiągnięcia,
 • techniki efektywnej komunikacji z podwładnymi, również te perswazyjne i manipulacyjne
 • odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii komunikacyjnych,
 • określanie, jaka ścieżka motywacyjna będzie skuteczna w stosunku do pracowników określonego typu,
 • doskonalenie umiejętności przekazywania pochwał i komunikatów krytycznych,
 • przejrzyste zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień.

Przebieg treningu i metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

Plan szkolenia

Zasady ogólne

 • Kierowanie zespołem. Manager a lider – rola i definicje.
 • Funkcje managera na poziomie przedsiębiorstwa i zespołu. Teorie zarządzania w praktyce działania firmy.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej: akt komunikacyjny, komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała, kultura komunikacyjna.
 • Zarządzanie i komunikacja w firmie, która jest jednocześnie instytucją państwową – wprowadzenie. Rola ludzi a rola organizacji.
 • Wzorce komunikacyjne pomiędzy pracownikami – jak wypracować i utrzymać te najlepsze.
 • Rola przełożonych w ustalaniu i promowaniu zasad optymalnej komunikacji.
 • Kultura komunikacyjna w firmie a kultura zarządzania. Korzyści z dobrej komunikacji.
 • Rola poczucia kontroli i sprawczości u pracownika w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich.

Ludzie w instytucji publicznej

 • Pracownicy urzędów i administracji jako  jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
  • Matryce potencjału pracowników: jak definiować na nich podwładnego
  • Jak dopasowywać przekaz do poziomu kompetencji i motywacji pracownika.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.

Komunikacja interpersonalna w zespole

 • Psychologia grup. Zespoły jako byty odmienne od sumy swych członków.
 • Zespół jako jednostki o zróżnicowanym potencjale i odmiennych podejściach do pracy. Jak pogodzić różne wzorce pracy, komunikacji i rozwiązywania zadań.
 • Komunikacja w zespole. Rola hierarchii oraz formalnych i nieformalnych liderów.
 • Tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.

Zarządzanie zadaniami dla pracownika: wyznaczanie celów i zadań

 • Systemy planowania celów, zadań i aktywności.
 • Robienie spisu celów, zadań i obowiązków.
 • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).
 • Kontrola i weryfikacja zaplanowanych celów.
 • Priorytetyzacja zadań (reguła ABC). Techniki ustalania wagi zadania.
 • Rola wyznaczania właściwych priorytetów: analiza dotychczasowych strategii ich określania, wypracowanie metod jej poprawy.

Planowanie realizacji celów i zarządzanie czasem pracownika administracji

 • Podstawowe techniki planowania. Reguła Pareto. Metoda Eisenhowera,
 • Planowanie szczegółowe. Metoda salami.
 • Planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin. Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z prokrastynacją).
 • Organizacja dnia w pracy. Krzywa sprawności umysłowej i jej wpływ na planowanie.
 • Ekonomia planowania – jak sprawić, by nie zajmowało więcej czasu, niż wykonanie zadania.

Rozmowa z pracownikiem

 • Rozmowa jako podstawowy element komunikacji międzyludzkiej.
 • Identyfikacja rozmówcy i jego intencji: dlaczego z nami rozmawia (interesy, czynniki psychologiczne). Określenie, co my chcemy wynieść z rozmowy.
 • Wprowadzenie do psychologii osobowości. Typy rozmówców i klasyfikacja ich potrzeb i problemów.
 • Mowa ciała rozmówcy: jak czytać to, co nam mówi poza słowami?
 • Emocje w rozmowie. Jak czytać emocje innych oraz jak je kontrolować u siebie?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości współpracownika i dostosować do niego przekaz?

Schemat dobrej rozmowy

 • Ustalenie, z czym przychodzi pracownik, klient lub interesant
  • Użycie pytań. Jak pytaniami skłonić człowieka do mówienia.
 • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie rozmówcy i jego rola.
  • Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.
  • Sygnały niewerbalne. Mowa ciała (ruchy gałek ocznych, postawa ciała, ton głosu i sposób mówienia) i jej znaczenie.
 • Argumentacja.
  • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
  • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy.
  • Argumentowanie pod kątem korzyści.
  • Kontrargumentacja.
 • Emocje rozmówcy.
  • Empatia w rozmowie – dlaczego dobrze, by rozmówca wiedział, że my wiemy, co czuje.
  • Jak nie ranić uczuć odbiorcy, kiedy mu odmawiamy lub chcemy go konstruktywnie skrytykować.
  • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki.
 • Techniki wpływu w rozmowie z pracownikiem.
  • Ingracjacja i chwalenie.
  • Pytania handlowe i sugerujące.
  • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury.
  • Inne strategie i techniki manipulacyjne. Czy, kiedy, w jakich sytuacjach i w jaki sposób po nie sięgać?
  • Co robić, gdy rozmówca próbuje manipulować? Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.

Rozmowa delegująca z pracownikiem, który ma wykonać zadanie

 • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
 • Rozmowa delegująca.
  • Opis zadania, prezentacja tego, co należy zrobić.
  • Odpowiedzi na pytania: 5W i 1H.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Monitoring wykonania zadania i konstruktywna informacja zwrotna.
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony na etapie delegowania – jak je zidentyfikować i sobie z nimi poradzić.

Motywowanie pracownika do działania

 • Różnice w motywacji pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u kierownika – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
 • Długofalowy rozwój pracownika – jak zmotywować człowieka do samorozwoju.

Stres u pracownika i jego wpływ na wykonanie zadania

 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
 • Stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje. Pozytywne i negatywne skutki stresu.
 • Pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić.

Asertywność w kontaktach służbowych

 • Pojęcie asertywności – czym w istocie jest asertywność i z czym nie należy jej mylić.
 • Prawa asertywności oraz wpływ z ich korzystania na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi.
 • Indywidualna diagnoza poziomu asertywności uczestników w różnych sferach życia.
 • Obrona własnego terytorium psychologicznego w sytuacjach społecznych i osobistych. Obrona własnych opinii i przekonań.
 • Sztuka odmawiania innym i egzekwowania własnych praw w sposób nienapastliwy.
 • Użyteczne techniki spokojnej asertywności.

Konflikt w miejscu pracy – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje

 • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Analiza konkretnych sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania trudności.
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania nieporozumień.
 • Inteligencja emocjonalna i jej rola w rozwiązywaniu sporów i rozładowywaniu konfliktów.

Ćwiczenia praktyczne

 • Analiza wzorców komunikacyjnych, funkcjonujących w firmie na poziomie jednostek, zespołu i całej organizacji. Czy są one dobre, czy też coś jeszcze należy poprawić?
 • Symulacje poszczególnych typów rozmów z pracownikami, również – w razie życzenia – przed kamerą. Analiza symulacji pod względem potencjalnej skuteczności.
 • Symulacje sytuacji konfliktowych, które mogą wystąpić miedzy pracownikami firmy. Próby ich bieżącego rozwiązywania.

Informacje organizacyjne

Szczegóły organizacyjne:

 • 4-5.02.2021 – Wrocław lub online
 • 18-19.02.2021 – Warszawa lub online
 • 4-5.03.2021 – Kraków lub online
 • 11-12.03.2021 – Poznań lub online
 • 25-26.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł netto (ewentualnie + 23% VAT)
 • W cenie szkolenia uwzględniono posiłki (lunche, przerwy kawowe), materiały dla uczestników i certyfikaty.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.