Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • dowie się jakie są metody radzenia sobie z konfliktami i innymi trudnymi sytuacjami, które mogą się pojawić w trakcie pracy zespołowej,
 • pozna elementy zarządzania czasem pracy w skali zespołu,
 • nauczy się jak rozwiązywać konflikty w zespole.

Adresaci

 • Pracownicy firm, którzy chcą świadomie rozwijać umiejętności komunikacyjne i usprawniać pracę zespołową.
 • Osoby pracujące w zespołach zadaniowych, w których wzajemna komunikacja i sposób kształtowania wzajemnych relacji, mają wpływ na przebieg i poziom realizacji wyznaczonych celów.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

Metody pracy

Szkolenie składa się z elementów teoretycznych (krótki wykład na wstępie każdego z bloków i wiążąca się z nim dyskusja na forum grupy) i praktycznych (zadania i ćwiczenia podnoszące kompetencje uczestników w zakresie współpracy w zespole i komunikacji z jego członkami).

W ramach treningu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (tzw. hand-outy), zawierające szczegółowy konspekt szkolenia, opis i ilustracje omawianych zagadnień oraz analizy studiów przypadku.

Na koniec treningu jego uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Plan szkolenia

Praca w zespole jako współpraca przy realizacji zadań

 • Cechy i wyróżniki efektywnego zespołu.
 • Psychologia zespołów. Proces grupowy w zespole.
 • Organizacja pracy zespołu i jego członków. Projekty zespołowe i metody ich realizacji.
 • Elementy zarządzania czasem pracy w skali zespołu.
 • Moja rola w zespole.

Rola lidera w zespole

 • Lider – najważniejszy członek zespołu. Jaki musi być, co musi umieć i jak daleko może się posunąć?
 • Rodzaje zespołów ze względu na rolę i zakres kompetencji lidera.
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
 • Zadania lidera (kierownika) w zarządzaniu zespołem.
 • Style przywódcze lidera, a schematy, w jakich kieruje zespołem.

Komunikacja w zespole

 • Rola komunikacji w pracy zespołowej. Typy komunikacji.
 • Komunikacja a komunikatywność. Komunikatywność jako kluczowa kompetencja zawodowa. Filary komunikatywności.
 • Zakłócenia w procesie komunikacji i metody radzenia sobie z nimi.
 • Ćwiczenia pokazujące wagę wpływ komunikacji członków zespołu na jego efektywność.

Komunikacja niewerbalna

 • Niewerbalne aspekty komunikacji – co przekazujemy innym ludziom swoją mową ciała.
 • Język ciała: znaczenie mimiki, gestykulacji oraz formy i szybkości mówienia.
 • Otwarcie i zamknięcie na rozmówcę i ich rola w tworzeniu atmosfery współpracy.
 • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie kolegów i jego znaczenie. Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.

Komunikacja werbalna: jak poprawnie rozmawiać z kolegami

 • Słuchanie jako fundament dobrej komunikacji w ramach zespołu. Aktywne słuchanie i jego rola.
 • Komunikacja w zespole: techniki tworzenia pozytywnej atmosfery dialogu.
 • Pytania perswazyjne jako sposób nawiązywania i utrzymywania dobrego kontaktu ze współpracownikami. Prawidłowe formułowanie i zadawanie poszczególnych typów pytań.
 • Inne narzędzia usprawniające efektywną komunikację werbalną.

Emocje a praca w zespole

 • Emocje w pracy z ludźmi i ich rola w tworzeniu dobrej atmosfery w zespole.
 • Źródła emocji: jak selekcjonować te, które łączą się z dobrymi emocjami.
 • Emocje destrukcyjne: dlaczego przy innych ludziach tak łatwo stracić nad sobą kontrolę.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, swoimi i innych. Kontrola ekspresji emocji.
 • Pozytywne myślenie – źródło wewnętrznej siły i motywacji.
 • Myślenie ukierunkowane na cel a emocje.

Konflikty w zespole – jak sobie z nimi radzić

 • >Konflikt i płynące z niego zagrożenia dla zespołu. Typologia konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Sytuacje konfliktowe w zespole pracowników instytucji. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Konflikty wokół stanowisk (osób) vs negocjacje rzeczowe (wokół interesów).
 • Diagnoza konfliktu – jak zidentyfikować typ konfliktu i co z nim zrobić?
 • Metody rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Ćwiczenie: gra, w której uczestnicy muszą zmierzyć się z konfliktem i nawiązać porozumienie.

Asertywność i jej rola w komunikacji

 • Pojęcie asertywności – czym w istocie jest asertywność i z czym nie należy jej mylić.
 • Prawa asertywności i strategie ich używania.
 • Obrona własnego terytorium psychologicznego w pracy zespołowej. Obrona własnych dokonań, terytorium i wolnego czasu.
 • Ćwiczenie: diagnoza poziomu asertywności uczestników w różnych sferach życia.

Techniki optymalnej komunikacji w pracy zespołowej

 • Empatia jako droga nawiązywania i rozwijania porozumienia.
 • Asertywność i przestrzeganie reguł jako metody zapobiegania konfliktom i ich rozładowywania. Zasady odmawiania innym i egzekwowania własnych praw w sposób nienapastliwy.
 • Konstruktywne informacje zwrotne – jak ich udzielać współpracownikom. Wyrażanie uczuć negatywnych a skuteczne radzenie sobie ze stresem.
 • Reakcja na krytykę – jak odróżnić atak od informacji zwrotnej, i we właściwy sposób zareagować na jedno i drugie.
 • Ćwiczenia: Symulacje rozmów ze współpracownikami w zespołach, w których uczestnicy będą komunikować się ze sobą, przestrzegając ustalonych reguł.
 • Analiza odegranych scenek lub ćwiczeń pod względem zakładanych celów i stopnia ich realizacji. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł + 23% VAT
 • W cenie szkolenia uwzględniono posiłki (lunche, przerwy kawowe), materiały dla uczestników i certyfikaty.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.