Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • zapozna się ze współczesną polską normą językową,
 • dowie się w jaki sposób znajomość reguł poprawnego pisania i mówienia pomaga wzmacniać pozytywne wrażenie, budować korzystny wizerunek reprezentowanej instytucji i wywierać pożądany wpływ na odbiorcę przekazu.

Adresaci

 • Rzecznicy prasowi.
 • Osoby, którym zależy na poprawieniu umiejętności stosowania współczesnej normy językowej w wypowiedziach medialnych oraz w komunikatach pisanych, skierowanych do prasy lub umieszczanych w internecie.
 • Osoby zainteresowane powyższym tematem.

Program

Część wykładowa: teoretyczne podstawy poprawności językowej

1. Co to jest poprawność językowa i szerzej rozumiana poprawność komunikowania. Jej rola w teorii komunikowania.

 • Pojęcie kultury języka; status kultury języka jako nauki.
 • Pojęcie poprawności i sprawności językowej.
 • Pojęcie normy językowej; kodyfikacja normy.
 • Błąd językowy i jego percepcja społeczna. Błąd językowy w mediach.

2. Prezentacja współczesnej polszczyzny i zmian, które w niej zachodzą.

 • Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny – polszczyzna ogólna (standardowa i potoczna); terytorialne odmiany polszczyzny; socjolekty, profesjolekty, żargony.
 • Dawne i obecne wzorce językowe Polaków (literatura, media, reklama, polityka). Moda językowa. Szablon językowy. Kicz językowy w przekazach medialnych.
 • Język polski dziś. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.
 • Zmiany w języku i ich rola. Granica między błędem i innowacją językową.
 • Kryteria oceny innowacji językowych; hierarchia kryteriów.
 • Związek między zmianami w języku a tym, co ludzie słyszą w mediach.

3. Percepcja poprawności językowej.

 • Język jako wartość; świadomość językowa Polaków.
 • Postawy Polaków wobec własnego języka.
 • Polska polityka językowa.

4. Dlaczego błędów językowych zwykle (choć nie zawsze) nie warto popełniać?

 • Najbardziej rozpowszechnione w polszczyźnie typy błędów językowych.
 • Szczególne błędy językowe w rozmaitych formach wypowiedzi.
 • Kiedy opłaca się popełniać błędy. Psychologia nawiązywania kontaktu ze specyficznym odbiorcą.

5. Rola poprawności językowej w komunikowaniu – strona praktyczna.

 • Zawody i sytuacje, w których nie opłaca się mówić niepoprawnie.
 • Źródła poprawności: programy (nie tylko językowe) w radiu i TV, prasa, Internet.
 • Wydawnictwa poprawnościowe i ich rola w kształtowaniu polszczyzny.
 • Typy ćwiczeń w mówieniu i pisaniu (ortograficzne i interpunkcyjne, gramatyczne, słownikowo-frazeologiczne, stylistyczne, kompozycyjne, redakcyjne).
Część praktyczna – jak poprawnie mówić i pisać po polsku

I. Poziom formalny: co słyszymy (i widzimy)

1.Zasady polskiej ortofonii.

 • Specyficzne właściwości polszczyzny mówionej.
 • Zróżnicowanie fonetyczne poszczególnych wariantów współczesnego języka polskiego.
 • Normy wymowy. Wymowa poprawna i jej zasięg.
 • Wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.

2. Sygnały niewerbalne towarzyszące słowom i normy w tym zakresie.

 • Tembr i natężenie głosu.
 • Tempo wypowiedzi, intonacja.
 • Niewerbalne oznaki stosunku nadawcy do odbiorcy.

3. Poprawność fonetyczna wypowiadanego tekstu.

 • Dykcja i artykulacja.
 • Akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki.
 • Problemy polszczyzny: udźwięcznianie, ubezdźwięcznianie, wymowa spółgłosek finalnych i nosówek.
 • Swoboda składniowa wypowiedzi.
 • Podpórki językowe.
 • Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Inne rozpowszechnione w mediach błędy i usterki dykcyjne oraz artykulacyjne.

4. Fonetyka i jej wpływ na sens tego, co mówimy.

 • Specyfika języka mówionego: znaczenie intonacji, akcentu wyrazowego i zdaniowego we współczesnych tekstach perswazyjnych i medialnych.
 • Segmentacja tekstu, pojęcie zdania i frazy.
 • Szybkość mówienia a komunikatywność: zastosowanie pauzy logicznej.
 • Agresja i uległość na poziomie fonetycznym – jak skutecznie zdominować rozmówcę lub (jeśli trzeba) dać mu się zdominować.

II. Problemy z gramatyką

1. Język polski jako język fleksyjny i wynikające z tego kłopoty.

 • Podział języków na analityczne (np. angielski) i syntetyczne, czyli aglutynacyjne i fleksyjne.
 • Co to jest fleksja i skąd się wzięła. Fleksja nominalna i werbalna. Tendencje rozwojowe we współczesnej fleksji

2. Części mowy sprawiające największe problemy.

 • Czasownik. Podstawowe reguły rządzące odmianą. Problem aspektu i podział czasowników na dokonane i niedokonane. Czasowniki wielotematowe, nietypowe, ułomne. Liczba i osoba gramatyczna jako źródło kłopotów z odmianą. Gdzie szukać reguł poprawnej odmiany. Problemy z imiesłowami (np. jak pisać nie z imiesłowem przymiotnikowym, a jak z przysłówkowym).
 • Rzeczownik i przymiotnik. Deklinacja i specyfika polskiego systemu przypadkowego. Podstawowe reguły rządzące odmianą rzeczownika. Poprawność fleksyjna w zakresie nazw pospolitych.
 • Liczebnik czyli nikt nic nie wie. Liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe, mnożne, zbiorowe, niezbiorowe, określone i nieokreślone. Zagadnienia poprawnościowe związane z fleksją i składnią liczebników.
 • Inne części mowy mogące sprawiać problemy: zaimki, przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły.

3. Poprawność gramatyczna wypowiedzi i jej wykładniki.

 • Typy wypowiedzi: zdanie, równoważnik zdania. Teoria a praktyka wypowiedzi jako „strumienia świadomości”.
 • Poprawność składniowa: normy dotyczące składni zgody, składni rządu i skrótów składniowych oraz wyrazów pomocniczych i szyku wyrazów w zdaniu.
 • Zagadnienia poprawnościowe związane ze składnią zdania złożonego.

III. Słowa i frazeologia

1. Odpowiednie dać rzeczy słowo.

 • Skąd brać słowa. Słowniki w pracy osoby posługującej się polszczyzną.
 • Słowa nie wszystkim znane. Zagadnienia poprawnościowe związane z fleksją i derywacją nazw własnych. Wymowa i odmiana nazw własnych obcego pochodzenia.
 • Kiedy używać wyrazów obcych, obcobrzmiących i terminów specjalistycznych? Typy zapożyczeń językowych (leksykalne, semantyczne, słowotwórcze, frazeologiczne, składniowe) wraz z oceną normatywną współczesnych zapożyczeń.
 • Co robić ze słowami? Poprawność słowotwórcza – zasady tworzenia derywatów słowotwórczych; ocena normatywna innowacji słowotwórczych;
 • Kiedy język przekracza granice: nowe słowa – neologizmy – i nowe znaczenia starych słów – neosemantyzmy. Zasady tworzenia neologizmów i neosemantyzmów.
 • Procesy metaforyzacyjne w języku; normatywna ocena metafor w tekstach użytkowych.

2. Słowo jako element dłuższej (zwykle sensownej) wypowiedzi.

 • Zjawisko łączliwości leksykalnej wyrazów języka polskiego; ocena normatywna zaburzeń w doborze wyrazów.
 • Poprawność frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Redundancja językowa i jej ocena normatywna.
 • Style funkcjonalne polszczyzny a poprawność stylistyczna.

3. Jak mówić w środkach masowego przekazu?

 • Sposoby mierzenia stopnia trudności (zrozumiałości) tekstu.
 • Zasady kompozycji tekstu prostego.
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?
 • Wata słowna i wodolejstwo – kiedy mówienie o niczym bywa pożyteczne, a kiedy nie.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.