Cel szkolenia

Zaprezentowanie aktualnego stanu języka w środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem przekazów informacyjnych i public relations. Przegląd podstawowych technik wywierania wpływu za pomocą języka, zarówno w przekazach informacyjnych, jak i marketingowych. Pokazanie, jak czytać przekazy medialne pomiędzy wierszami oraz jak skonstruować takie przekazy dziennikarskie i public relations, by osiągnąć zakładane rezultaty. Prezentacja sposobów mówienia do dziennikarza i widza, gwarantujących zmaksymalizowanie skuteczności przekazu.

Program

Część teoretyczna

 • Język mediów: charakterystyka i funkcje. Specyfika polszczyzny medialnej z uwzględnieniem rodzaju medium: języki radia, telewizji, prasy, internetu i ich cechy wyróżniające.
 • Język podstawowych gatunków dziennikarskich:
  • Informacja i jej językowe zróżnicowanie w prasie, radiu i telewizji. Rożnicę w konstrukcji przekazu i w narracji.
  • Gramatyka i stylistyka nagłówków, tytułów i innych form zapowiedzi tekstów dziennikarskich.
  • Publicystyka – język komentarza, felietonu, polemiki i recenzji.
  • Wywiad – sztuka zadawania pytań, prowadzenia dialogu i puentowania wypowiedzi.
  • Reportaż – dochodzenie do prawdy: umiejętność stylizacji językowej.
 • Związek słowa z obrazem w przekazach telewizyjnych.
 • Ekspansja potoczności we współczesnym języku mediów, ze szczególnym uwzględnieniem języka reklamy i internetu.
 • Język public relations, jego wyznaczniki i specyfika.
 • Mody, snobizmy językowe w mediach i polityce oraz ich wpływ na rozwój współczesnej polszczyzny.
 • Etykieta językowa w tekstach medialnych i jej wpływ na zmiany w języku Polaków.

Część praktyczna

 • Media a język mówiony.
  • Kiedy dziennikarz potrzebuje naszej wypowiedzi i co z niej sobie zostawi. Strategie mówienia tak, by ograniczyć mu pole manewru.
  • Jak mówić do dziennikarzy: specyfika języka mówionego, znaczenie intonacji, akcentu wyrazowego i zdaniowego w tekstach medialnych. Segmentacja tekstu, pojęcie zdania i frazy, tempo mówienia a komunikatywność, zastosowanie pauzy logicznej.
  • Najczęstsze błędy dykcyjne oraz artykulacyjne. Jak ich unikać i czy zawsze warto to robić?
 • Media a język pisany.
  • Przychodzi człowiek do dziennikarza. Językowe wykładniki skuteczności komunikatów rozsyłanych do mediów. Użycie rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków: części mowy a estetyka i skuteczność perswazyjna tekstu.
  • Dziennikarz przychodzi do człowieka. Specyfika wywiadu. Korzystanie z opcji autoryzacji.

Informacje organizacyjne

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.