Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • Opanuje techniki sprzedaży i negocjacji, wywierania wpływu i perswazji.
 • Pozna mechanizmy odpowiedzialne za podejmowanie przez kupującego decyzji o zakupie.

Przebieg treningu i metody pracy

Szkolenie ma charakter warsztatu praktycznego, w trakcie którego uczestnicy ćwiczą techniki prowadzenia skutecznych rozmów i negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod radzenia sobie z presją, zastrzeżeniami, roszczeniami i próbami manipulacji, które może stosować kontrahent. Równolegle szkoleni dowiadują się, jak najefektywniej prowadzić i zamykać negocjacje w zależności od typu osobowości rozmówcy.

Szkolenie dzieli się na część wykładową (30 proc. czasu zajęć) i praktyczną (70 proc. czasu). Wykłady służą wprowadzeniu i omówieniu poszczególnych strategii i technik negocjowania, które następnie ćwiczone są w ramach części praktycznej. Ćwiczenia mają kształt gier negocjacyjnych, w trakcie których uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą rozmowy handlowe, bazując na otrzymanych scenariuszach. Za zgodą uczestników część rozmów negocjacyjnych może zostać nagrana, a następnie przeanalizowana na forum grupy.

Po każdych ćwiczeniach uczestnicy otrzymują informacje zwrotne na temat swych kompetencji negocjatora: dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili ewentualne błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki w przyszłości uzyskać najlepszy wynik na tym polu.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia.

Terminy i ceny

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • Poznań, 11-12.02.2021
 • Kraków, 4-5.03.2021
 • Warszawa, 8-9.03.2021
 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 14 uczestników):

 • 1090 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Plan szkolenia

Psychologiczne podstawy sprzedaży usług IT i negocjacji ich ceny

 • Psychologia wpływu społecznego a sprzedaż usług IT. Kiedy i po co klient kupuje takie usługi i co go może przekonać, by zapłacić za nie więcej?
 • Negocjacje ceny produktu IT – podstawowe zasady.
 • Główne elementy negocjacji. BATNA, dolna linia, punkt aspiracji. Kto ma BATNĘ w negocjacjach w branży IT i co z tego wynika.
 • Style negocjacji. Podział negocjatorów ze względu na styl. Analiza własnego stylu negocjowania.

Przygotowanie do rozmowy handlowej i do negocjacji

 • Dlaczego negocjacje wygrywają ci, którzy się przygotowują?
 • Zbieranie informacji o drugiej stronie. Przewidywanie zachowań i możliwych wariantów końcowych.
 • Identyfikacja potencjalnych potrzeb klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie prezentacji oferty. Wybór argumentów. Przygotowanie pytań do klienta.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.
 • Identyfikacja źródeł siły w negocjacjach. Określenie celu głównego i celów pośrednich.
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji.
 • Określenie mocnych i słabych punktów. Wybór priorytetów i obszarów możliwych ustępstw.
 • Dobór strategii, technik i argumentów. Stworzenie planu rozmowy.
 • Przygotowanie dodatkowych materiałów.

Pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Otwieranie rozmowy handlowej – bezpośrednio i przez telefon. Rola tonu głosu i artykulacji.
 • Autoprezentacja i szybkie przedstawienie powodu rozmowy: jak powiedzieć, kim się jest i po co się dzwoni, by klient nie odłożył słuchawki.
 • Pierwsze wrażenie przy rozmowie bezpośredniej: rola języka ciała, stroju, zachowania i sposobu bycia.
 • Techniki prezentowania powodu rozmowy tak, by klient nie mógł się wycofać.
 • Sposoby reagowania na szybką odmowę klienta.
 • Klient nieuprzejmy lub agresywny – jak bez bólu zacząć trudną rozmowę.
 • Przebieg I fazy negocjacji. Omówienie kolejnych elementów procesu.
 • Finał negocjacji. Domykanie kontraktu.

Perswazja i wywieranie wpływu

 • Perswazja – w jaki sposób wpływamy na innych ludzi. 6 reguł przekonywania Cialdiniego.
 • Atrakcyjność interpersonalna. Co – oprócz wyglądu – sprawia, że inni postrzegają nas jako atrakcyjnych.
 • Lubienie i sympatia. Rzeczy, za które lubimy innych. Warunki, które trzeba spełnić, by nas lubiano.
 • Komunikacja niewerbalna: mimika, wygląd, gestykulacja i ich wpływ na to, co o nas myślą.
 • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa. Nadawanie i odbiór sygnałów niewerbalnych.

Przykłady wykorzystania perswazji i manipulacji

 • Pytania – kluczowy składnik procesu wywierania wpływu. Jak i o co pytać, by zdobyć jak najwięcej informacji o kliencie i zbudować dobrą relację sprzedażową.
 • Techniki wywierania wpływu na poziomie świadomym: pochlebstwa, skontrastowanie, stopa w drzwi, drzwiami w twarz, niska piłka.
 • Techniki na poziomie pozaświadomym: wielkość źrenic, kształt twarzy, rola zapachu, efekt aureoli.
 • Sposoby oceny, czy ktoś wywiera na nas wpływ na podstawie nagrań jego zachowania.

Perswazja w negocjacjach na przykładzie prezentowania ceny

 • Język mówienia o cenie i kolejność przedstawiania opcji.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Techniki wprowadzania ceny do rozmowy: „Balon próbny”, „Szokująca oferta”, „Optyk z Brooklynu”.
 • Metody uzasadniania ceny. „Ograniczona oferta” i zasada niedostępności.
 • „Śmieszne pieniądze” i redukcja do absurdu wysokości ceny.

Techniki właściwego negocjowania – wykorzystanie perswazji

 • Reakcje na cenę lub warunki drugiej strony: („Jestem w szoku”, „Pusty portfel”).
 • „Dokręcanie śruby”, „imadło”, milczenie i gra na przetrzymanie przeciwnika.
 • Metody ustępowania z własnego stanowiska i uzyskiwania ustępstw.
 • Pozorne ustępstwa („Zdechła ryba”, „Nagroda w raju”).
 • Presja czasu i gra na zwłokę.
 • Unikanie podjęcia decyzji („Niepełne pełnomocnictwo” i ograniczone kompetencje).
 • Techniki zamykania negocjacji.
 • Brudne chwyty i manipulacja w negocjacjach

  • Blef w negocjacjach i metody jego identyfikacji u drugiej strony.
  • Gra na emocje i strategie wyprowadzania przeciwnika z równowagi: „Dobry policjant, zły policjant”, „Front wschodni” i inne techniki huśtawki emocjonalnej.
  • Niska piłka i jej odmiany negocjacyjne. Metody obrony przed niskimi piłkami.

  Obrona przed technikami drugiej strony

  • Identyfikacji strategia negocjacyjnej i technik używanych przez przeciwnika.
  • Emocje w negocjacjach – jak nad nimi zapanować. Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
  • Właściwa odpowiedź na zagrywki emocjonalne i próby manipulacji.
  • Budowanie asertywnego komunikatu w odpowiedzi na manipulacje.

  Negocjacje w sytuacji konfliktowej

  • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
  • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Jak unikać jawnych konfliktów i co robić, gdy do nich dojdzie.
  • Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów.
  • Style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności.
  • Określanie preferowanego przez uczestnika szkolenia stylu rozwiązywania konfliktów.
  • Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do potrzeb sytuacji.
  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

  Pozycja w negocjacjach

  • Reguły negocjowania ze słabszej pozycji – jak negocjować, gdy to klient ma BATNĘ (reguła w branży IT).
  • Przegląd technik wywierania wpływu na silniejszego partnera.

  Problemy szczegółowe

  • Negocjacje w grupie. Organizacja pracy grupy negocjującej: podział ról i zakresów kompetencji.
  • Negocjacje między większą ilością stron lub występowanie w charakterze pośrednika. Jak godzić interesy, i samemu na tym zarabiać.
  • Negocjacje wokół stanowisk (osób) vs negocjacje rzeczowe (wokół interesów).
  • Renegocjacje umów. Metody i strategie negocjowania z wykonawcami dodatkowych warunków, które nie zostały wcześniej uzgodnione.

  Adresaci

  • Negocjatorzy, którzy pragną usystematyzować wiedzę na temat negocjacji, pracujący w branży IT.
  • Pracownicy działów sprzedaży firm dostarczających rozwiązania IT.