Cele szkolenia

Nabycie i rozszerzenie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania projektami. Zidentyfikowanie własnego modelu zarządzania czasem i zadaniami. Wypracowanie schematów szybkiego reagowania na pilne wyzwania i podejmowania decyzji pod presją czasu. Zdobycie wiedzy na temat unikania czynników stresogennych i zapobiegania sytuacjom, w których stres może uniemożliwić wykonanie zadania w ściśle określonym czasie.

Docelowo wypracowanie efektywnych metod planowania i priorytetyzowania zadań, strategii skutecznej automotywacji oraz kontroli nad terminami i jakością wykonywanych zadań.

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które:

 • czują, że nie radzą sobie z zadaniami, które wykonują pod presją czasu,
 • marzą o tym, by stać się osobą sumienną, punktualną i systematyczną,
 • chcą zacząć się w końcu na bieżąco wyrabiać z terminami lub choćby złapać wytchnienie w życiu prywatnym i zawodowym,
 • pragną opanować zasady i techniki skutecznego planowania i priorytetyzowania prowadzonych projektów,
 • chcą nauczyć się, jak wzbudzać w sobie motywację do wykonywania trudnych i nieprzyjemnych zadań.

Przebieg treningu i metody pracy

Szkolenie składa się z części teoretycznej (krótkie wykłady z zakresu teorii zarządzania czasem, projektami i zadaniami oraz psychologii emocji i motywacji) oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

Trening ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy uczą się, jak optymalnie planować czas własnej pracy oraz terminowo realizować zaplanowane zadania. Metodą pracy są tu przede wszystkim ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, autoopis i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy poznają również skuteczne systemy automotywacji i samonagradzania, ułatwiające mobilizowanie się do wykonywania mniej przyjemnych zadań.

Plan szkolenia

Zarządzanie czasem i zadaniami – podstawy teoretyczne

 • Ekonomiczne podejście do czasu: na czym polega optymalna organizacja czasu?
 • Podstawowe strategie i metody w zarządzaniu czasem i zadaniami.
 • Rola i znaczenie optymalnego gospodarowania czasem:
  • Jakie korzyści biznesowe przynosi efektywne wykorzystanie czasu.
  • Społeczne i międzyludzkie implikacje punktualności i systematyczności.

Analiza dotychczasowego sposobu organizowania czasu

 • Moje aktywności w ciągu dnia – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię, z czym się nie wyrabiam, z jakimi zadaniami i aktywnościami mam problemy.
 • Określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy.
 • Motywacja – czego mi brakuje, by motywować się do właściwego zarządzania zadaniami i ich realizacją.

Wyznaczanie celów i priorytetów

 • Cel, czyli po co robisz to, co robisz.
  • Właściwie wyznaczony cel jako główny warunek skuteczności działania: dlaczego zawsze powinieneś myśleć o tym, co ci przyniesie dane działanie.
  • Cele jako wyrazy potrzeb, które mamy w życiu: piramida Maslowa i inne ujęcia psychobiologiczne.
  • System definiowania celów jako klucz do skutecznego zarządzania zadaniami.
 • Wyznaczanie celów do realizacji.
  • Definiowanie celów w życiu i pracy.
  • Kontrola zasadności zaplanowanych celów: analiza S.M.A.R.T.
  • Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC.
  • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).
  • Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu.
 • Jak ustalać priorytety: analiza i hierarchizacja celów.
  • Priorytetyzacja celów i zadań techniką AAA. Techniki ustalania wagi realizowanego działania.
  • Względna ważność i pilność działania na tle innych zadań: macierz Eisenhowera.
  • Rola wyznaczania właściwych priorytetów: analiza dotychczasowych strategii ich określania, wypracowanie metod jej poprawy.

Planowanie realizacji celów

 • Podział celów na zadania.
  • Wstępne określenie ram czasowych celu i działań, które mają do niego doprowadzić: strategia Vonneguta.
  • Cel jako projekt do realizacji. Podział projektu na zadania.
  • Struktura podziału pracy (WBS) przy realizacji konkretnych zadań. Zasady tworzenia poprawnego WBS.
  • Ćwiczenie: tworzenie przykładowego WBS.
 • Planowanie realizacji stworzonego projektu.
  • Czasowy i personalny podział zadań: harmonogram Gannta.
  • Etapy tworzenia wykresu Gannta.
  • Zdefiniowanie ilości czasu, potrzebnego na każde z zadań: metoda ALPEN.
  • Praca z kalendarzem w procesie planowania: planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin.
 • Psychologia planowania.
  • Planowanie szczegółowe i przez rozbicie obowiązków.
  • Jak planować kolejność działań, by uniknąć prokrastynacji i marnotrawienia czasu.
  • Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z prokrastynacją).
 • Organizacja dnia w pracy.
  • Dlaczego pora ma znaczenie: krzywa sprawności umysłowej i jej wpływ na nasze działania.
  • Kolejność zadań i jej wpływ na naszą motywację.
 • Ekonomia planowania – jak sprawić, by nie zajmowało ono więcej czasu, niż wykonanie zadania.

Realizacja zaplanowanych zadań

 • Jak realizować to, co zaplanowaliśmy: techniki automotywacji.
  • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
  • Jak zabrać się do wyzwań bez adrenaliny – sztuczki z motywowaniem samego siebie.
  • System kar i nagród – jak wybrać odpowiedni i co zrobić, by się sprawdził.
  • Podejście behawioralno-poznawcze (zmiana schematów myślenia i reagowania) w motywowaniu siebie.
 • Kontrola postępu prac przy realizowaniu projektu.
  • Gannt jako metoda sprawdzania stopnia zaawansowania prac i zrealizowania budżetu.
  • Inne metody kontroli czasu.

Czynniki utrudniające zarządzanie sobą w czasie

 • Bariery psychologiczne, czyli które poglądy i przyzwyczajenia powinniśmy zmienić.
 • Rozpraszacze w pracy (internet, współpracownicy itp.).
  • Jak zidentyfikować własnych „złodziei czasu”.
  • Metody zwiększania sumienności poprzez eliminację dystraktorów (czynników rozpraszających).
  • Sposoby radzenia sobie z dystraktorami wewnętrznymi. Rola właściwego systemu „nagród”.
  • Techniki i metody radzenia sobie z dystraktorami zewnętrznymi (inni ludzie, media, internet).
 • Odwlekanie. Osobowościowe uwarunkowania skłonności do odsuwania zadania w czasie (nerwowość, osobowość typu A) i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Delegowanie i monitoring. Rozliczanie siebie i innych z wykonanych zadań.

Stres i jego wpływ na produktywność.

 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
 • Nadmiar stresu jako czynnik utrudniający skuteczne zarządzanie czasem.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje.
 • Konflikty, ich wpływ na gospodarowanie czasem
  • Trudne sytuacje międzyludzkie a zarządzanie czasem – jak godzić jedno z drugim.
  • Trudności i konflikty oraz sposoby ich rozładowania.
 • Inne pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić.
 • Asertywność – jak nie tracić czasu na nieważne rzeczy, o które proszą nas inni, i nie stresować się odmawianiem.

Sytuacje specjalne

 • Zarządzanie czasem w warunkach kryzysowych.
 • Organizacja czasu w trakcie spotkania roboczego. Rola agendy.

Plan zmiany osobistej (ćwiczenia i praca własna uczestników)

 • Jak podnieść swoją efektywność w zakresie planowania i organizacji pracy – podstawowe reguły.
  • Tworzenie własnych list celów. Wyznaczanie priorytetów.
  • Planowanie dnia pracy: aktywność indywidualna uczestników. Dodatkowe uwagi i wskazówki dotyczące praktycznego planowania wybranych aktywności.
  • Planowanie i prowadzenie spotkań w zgodzie z zasadami gospodarowania czasem – przygotowanie przykładowego meetingu.
 • Wprowadzanie planu w życie.
  • Hierarchia zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję.
  • Długofalowa zmiana nawyków życiowych – najskuteczniejsze strategie działania.
 • Programowanie swoich przyszłych działań w zgodzie z zasadami zarządzania czasem.

Terminy i ceny

Miejsce i termin najbliższego szkolenia otwartego:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.