KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Techniki nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych.
 • Reguły wywierania wpływu w sytuacjach skrajnych oraz w relacjach z klientem trudnym i wymagającym.
 • Techniki prowadzenia negocjacji w paradygmacie zerojedynkowym (WIN-LOOSE) i otwartym (WIN-WIN).

ADRESACI

 • Sprzedawcy.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Managerowie sprzedaży.
 • Specjaliści ds. kontaktów z klientem.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik. Służą temu symulacje rzeczywistych rozmów z klientem oraz publiczna analiza wyników osiąganych przez każdego z uczestników.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmów handlowych.

Treningi mają zawsze charakter praktyczny. Uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą przykładowe rozmowy z klientem, bazując na otrzymanych scenariuszach. Po każdym improwizowanym spotkaniu (z których część zostanie nagrana i następnie przeanalizowana na forum grupy) rozmawiający dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki sposób to zrobić.

Szkolenie przeprowadza szkolonego w ten sposób przez kolejne etapy rozmów handlowych, negocjacji i komunikacji z trudnym klientem. W toku pracy uczestnik zaczyna od wybrania i przygotowania odpowiedniej dla siebie strategii komunikacyjnej, którą następnie rozwija i wzbogaca o wprowadzane w ramach ćwiczeń techniki perswazji, argumentacji i negocjacji oraz techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami, presją, roszczeniami i próbami manipulacji. Wszystkie omawiane na wykładzie strategie i techniki są utrwalane w ramach ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu uczestnicy nie tylko szybko przyswajają potrzebne im wiadomości, lecz i prędko dochodzą do wprawy w ich wykorzystaniu.

Plan szkolenia
PSYCHOLOGIA KLIENTA

Zasady ogólne

 • Psychologia zachowań konsumenckich. Znaczenie wiedzy o zachowaniach klientów w codziennej praktyce sprzedawcy.
 • Sytuacja sprzedaży. Dlaczego ludzie kupują, czego potrzebują, jak przedstawić produkt, by się wpasować w ich oczekiwania? Jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpływać?

Problemy szczegółowe

 • Wprowadzenie do psychologii osobowości. Typy klientów i klasyfikacja ich potrzeb komunikacyjnych oraz potrzeb w odniesieniu do oferowanego produktu.
 • Źródła ludzkiej motywacji i ich przełożenie na sytuację sprzedaży: Po co ludzie kupują produkty takie jak nasz? Jakimi przesłankami kierują się przy zakupie?
 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy handlowej
  • co kto uznaje za korzystne, czyli rozpoznawanie typu partnera negocjacyjnego na podstawie struktury jego interesów,
  • sposoby dopasowania argumentacji do danego typu negocjatora.
 • Dysonans pozakupowy u klienta i jego redukcja.

Klient trudny i nietypowy

 • Pułapki w relacjach z określonymi typami klientów.
 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki nietypowości i „trudności” klienta.
 • Podstawowe zagrywki i argumenty trudnych klientów. Czy i jak na nie odpowiadać?
INICJOWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

Przed rozpoczęciem rozmowy…

 • Zebranie informacji o kliencie. Identyfikacja potrzeb klienta. Dopasowanie oferty.
 • Wybór strategii komunikacyjnej i kluczowych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu skutecznych pytań handlowych.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na potencjalne wymówki klienta.
 • Wpływ dobrego przygotowania na wizerunek profesjonalnego i wiarygodnego handlowca.

Początek interakcji

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z klientem; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowania i przykuwania uwagi.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie rozmowy.

Techniki rozpoczynania rozmów handlowych

 • Nawiązywanie kontaktów handlowych.
 • Komunikacja w początkach rozmowy.
  • Prezencja i mowa ciała sprzedawcy.
  • Zdobywanie zaufania klienta.
 • Odpieranie wymówek klienta i blokowanie unikania rozmowy.
 • Techniki tworzenia atmosfery dialogu.
 • Techniki postępowania w sytuacji szybkiej odmowy.

Sprzedaż a komunikacja

 • Język i komunikacja w procesie sprzedaży. Znaczenie formy i szybkości mówienia sprzedawcy.
 • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie klienta. Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.
 • Sygnały niewerbalne. Mowa ciała klienta (ruchy gałek ocznych, postawa ciała, ton głosu i sposób mówienia). Mowa ciała sprzedawcy i jej znaczenie.
PERSWAZJA W ROZMOWIE HANDLOWEJ

Psychologia rozmowy handlowej

 • Psychologia społeczna a sytuacja sprzedaży.
 • Postawy konsumenckie i metody ich kształtowania.
 • Psychologia wywierania wpływu. Reguły wpływu społecznego (Cialdini).

Strategie i techniki perswazyjne w rozmowie handlowej

 • Najpopularniejsze i najskuteczniejsze techniki perswazji i manipulacji. Przegląd. Omówienie najważniejszych technik i ich zastosowania w sytuacji sprzedaży.
 • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu w odniesieniu do klienta, produktu i sytuacji.
 • Chwyty „czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych.
 • Obniżanie wartości ofert konkurencyjnych.

Techniki argumentacji

 • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
 • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy.
 • Argumentowanie pod kątem korzyści.
 • Świadome stosowanie negacji.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
  • Bypassing.
  • Wada jako zaleta.
  • Coś za coś – czyli jak obiekcją sfinalizować kontrakt.
  • Świadome stosowanie negacji.

Narzędzia usprawniające efektywną komunikację

 • Narzędzia formalne:
  • parafraza,
  • parafraza z błędem, wyjaśnienie, doprecyzowywanie,
  • pytania precyzujące,
  • pytania na „tak”,
  • pytania z alternatywą.
 • Narzędzia psychologiczne i behawioralne:
  • jak sprawić, by rozmówca czuł, że jest w centrum uwagi?
  • techniki jasnego komunikowania własnych oczekiwań,

„Brudne” chwyty i inne sztuczki

 • Manipulacja w rozmowie handlowej – czy i kiedy się opłaci? W jakich sytuacjach i w jaki sposób po nią sięgać?
 • Rodzaje, klasyfikacja „brudnych” chwytów. Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek.
 • Blef w rozmowach handlowych i metody jego identyfikacji u drugiej strony.
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury.
 • Sylogizmy, podprogowe techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Co robić, gdy to kontrahent próbuje grać nie fair? Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.
TRUDNE ROZMOWY Z WYMAGAJĄCYM KLIENTEM

Konflikt w rozmowie handlowej

 • Rodzaje i przyczyny konfliktów z klientem. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Jak unikać konfliktów i co robić, gdy do nich dojdzie.

Wybrane techniki rozwiązywania konfliktów

 • Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów.
  • Umiejętne wykorzystanie własnych komunikatów niewerbalnych dla budowy atmosfery otwartości w kontakcie,
  • Sposoby na trafne odczytanie komunikatów werbalnych rozmówcy, jako klucz do zrozumienia jego interesów.
 • Style rozwiązywania konfliktów
  • Klasyfikacja i zakresy przydatności.
  • Określanie preferowanego przez uczestnika szkolenia stylu rozwiązywania konfliktów,
  • Wpływ preferowanego stylu rozwiązywania konfliktów na przebieg rozmowy z kontrahentem,
  • Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do potrzeb sytuacji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w praktyce
  • Analiza konkretnych sytuacji pojawiających się podczas rozmów handlowych i negocjacji.
  • Analiza przyczyn powstawania trudności.
  • Analiza błędów popełnianych w procesie negocjacji,
  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Negocjowanie ceny w rozmowie handlowej

 • Cena jako wskaźnik jakości. Kiedy cena nie gra roli?
 • Reakcja na cenę: znaczenie perspektywy.
 • Metody prowadzenia rozmów o cenach. Jak przekonać, że nasz produkt jest wart swej ceny?
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie i pseudouzasadnianie wysokości ceny.
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi. Rabaty, kiedy je dawać i jak to robić.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste sztuczki.

Problemy szczegółowe

 • Wysokość oferty początkowej.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.
 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych.
 • Renegocjacje umów handlowych.
FINALIZOWANIE TRANSAKCJI

Cele dobrego domknięcia

 • Dlaczego klient powinien być zadowolony nawet gdy nam już zapłaci?
 • Satysfakcja klienta jako cel sprzedawcy (niepożądane reakcje niezadowolonych klientów, czarny PR etc.).

Domykanie transakcji – techniki przyspieszania

 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o sfinalizowaniu transakcji.
 • Techniki przyspieszania decyzji klienta.
 • Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.
 • Techniki ultimatum: termin i cena.
DŁUGOFALOWE KONTAKTY Z KLIENTEM

Zachowanie po sfinalizowaniu sprzedaży

 • Metody utrzymywania kontaktu z dotychczasowym klientem.
 • Upusty i obniżki dla „starych” klientów – jak i kiedy je stosować?
 • Jak zdobyć nowego klienta dzięki temu, którego już mamy: polecenia i referencje.

Sytuacje specjalne

 • Komunikacja z niedoszłym klientem: co robić w wypadku niepowodzenia sprzedaży?
 • Rozmowa z klientem w przypadku zgłaszania reklamacji.