KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik przećwiczy:

 • Jak tworzyć skuteczne i wydajne systemy motywowania handlowców.
 • Jak dostosowywać strategie motywacyjne do profilu osobowości pracownika.
 • Jak kierować zespołem, by wszyscy jego członkowie dobrze się w nim czuli i utrzymywali maksymalną wydajność.

ADRESACI

 • Kierownicy zespołów sprzedażowych.
 • Managerowie ds. sprzedaży.
 • Kadra zarządzająca.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Kraków, 6 lutego 2019.
 • Wrocław, 20 lutego 2019.
 • Warszawa, 6 marca 2019.
 • Szkolenia otwarte odbywają się w centrach konferencyjnych lub minimum trzygwiazdkowych hotelach. Pakiet szkoleniowy obejmuje przerwy kawowe i lunch biznesowy.
 • W przypadku zainteresowania, szkolenia organizowane są również w Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście. Terminy treningów w innych miastach ogłaszane są w miarę zgłaszania się chętnych.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (1 dzień, 8 godzin):

 • 780 zł netto / 959,40 zł brutto.
 • Przy większej liczbie uczestników dopuszcza się możliwość negocjacji.
Informacje dodatkowe

Przebieg treningu

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik oraz konstruują własne plany sprzedaży i systemy wynagrodzeń i prowizji.
W trakcie treningu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a po jego zakończeniu – imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program szkolenia

Motywowanie sprzedawców – zarys teoretyczny

 • Sprzedaż – dlaczego ludzie w tej branży potrzebują specjalnych bodźców motywacyjnych.
 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm u jednych, a bierność u innych?
 • Zachęcać czy straszyć? Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu sprzedawcami.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.

Motywowanie handlowców – przegląd technik i środków

 • Główne typy bodźców motywujących pracowników w dziale sprzedaży.
 • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący handlowców.
 • Motywowanie pozafinansowe. Kiedy bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników.
 • Spadek motywacji sprzedawców z biegiem czasu – jak mu przeciwdziałać.

Realia firmy i branża a system wynagradzania handlowców

 • Systemy wynagradzania sprzedawców: podstawa, premia, prowizja i ich możliwe kombinacje. Jak wpływają na motywację ludzi.
 • Premie uznaniowe, premie za wyniki i prowizje procentowe – co skuteczniej motywuje.
 • Główne zasady motywowania finansowego – poradnik dla szefa.

Plany i targety a system motywacyjny i wysokość prowizji

 • Plany i targety – czym są i jak je wyznaczać, by same w sobie motywowały pracowników.
 • Sztuka definiowania planów sprzedażowych: analiza SMART i model WARTO.
 • Szczegółowe zasady ustalania proporcji podstawa-prowizja.
 • Czynniki brane pod uwagę przy określaniu wysokości premii lub prowizji: zakres odpowiedzialności, staż pracy, średnia wynagrodzeń w danej branży, ogólna sytuacja na rynku.
 • Hierarchia czynników i ich wpływ na wynagrodzenie naszego pracownika.
 • Wyznaczanie atrakcyjnych progów prowizyjnych, czyli jak sprawić, by nasz handlowiec nie miał ochoty spocząć na laurach.
 • Progi a rentowność – jak tworzyć system motywacyjny, który opłaca się i handlowcom, i firmie.
 • System prowizyjny a rentowność sprzedaży w krótkim i długim okresie.
 • Korekty systemu motywacyjnego – jak je wprowadzać.

Tworzenie systemu wynagradzania dla konkretnych handlowców

 • Różnice między handlowcami – typy pracowników i techniki ich optymalnej motywacji.
 • Sumienność i inteligencja handlowca a preferowany sposób wynagradzania.
 • Konkretne rekomendacje w kwestii wynagradzania i motywowania dla określonych typów pracowników o określonych kompetencjach.
 • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona – dlaczego każdy szef musi mieć w sobie coś z psychologa?
 • Prowizja indywidualna a wyniki całego zespołu – kiedy i komu można wiązać jedno z drugim, a kiedy i komu nie wolno.
 • Budowa skutecznego systemu motywacyjnego – zalecenia szczegółowe.
 • Implementacja stworzonego systemu – jak skutecznie „sprzedać” pracownikom nowe zasady motywowania poprzez nagradzanie za wyniki.
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony przy przedstawianiu zasad wynagradzania – jak sobie z nimi radzić.
 • Motywacja a wykonanie planu: dlaczego niektórzy ludzie nie osiągają planów i co z nimi robić.

Motywowanie pozafinansowe

 • Job perks (samochód służbowy, opieka medyczna) jako narzędzia zwiększania zaangażowania pracownika bez wypłacania dodatkowej premii.
 • Motywowanie kontekstowe (budujące pozycję i prestiż): nazwa stanowiska, rankingi handlowców, tytuły typu „sprzedawca miesiąca”.
 • Niematerialne czynniki motywujące pracownika – główne narzędzia i ich charakterystyka.
 • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
 • Ocenianie i przekazywanie informacji o jakości wykonanej pracy.
 • Walka z frustracją i rutyną w pracy sprzedawcy: jak przeciwdziałać rotacji w zespołach sprzedażowych.
 • Jak rozmawiać ze zdemotywowanym podwładnym.

Kontrola, monitoring i ocena pracy sprzedawcy

 • Wydajność i produktywność członków zespołu jako mierniki naszych umiejętności przywódczych.
 • Rola kontroli w kierowaniu sprzedawcami. Kogo, kiedy i jak kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań sprzedawców – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Zasady przekazywania informacji zwrotnych.
 • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki a asertywne techniki przekazu informacji.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
 • Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Przykłady skutecznych systemów wynagradzania i motywowania – studia przypadków

 • Analiza wybranych, skutecznych systemów prowizyjnych w firmach z branży: finansowej, medycznej (również farmaceutycznej), budowlanej i handlowej.
 • Co je łączy? Jaka jest istota skutecznego i rentownego systemu prowizyjnego – podsumowanie.
 • Analiza systemów wynagradzania z firm uczestników.
 • Rekomendacje w kwestii naprawienia lub ulepszenia dotychczasowego systemu motywowania.