Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • techniki moderacji i efektywnego prowadzenia spotkań roboczych i projektowych w branży IT,
 • zasady rozmawiania z pracownikami, którzy zgłaszają problemy,
 • techniki prowadzenia rozmów coachingowych,
 • metody rozwiązywania konfliktów i problemów między uczestnikami w trakcie spotkania,
 • zasady prowadzenia rozmów i wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach i oczekiwaniach,
 • techniki zarządzania czasem w trakcie spotkania zespołu.

Adresaci

 • Kierownicy zespołów IT, zespołów projektowych, zespołów scrumowych.
 • Managerowie i osoby zarządzające z branży IT.
 • Pracownicy IT uczestniczący w takich spotkaniach.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Warunki organizacji szkolenia:

 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w formie online, jak również w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Metody pracy

Szkolenie ma charakter treningu zamkniętego, wykonywanego na miejscu e siedzibie Klienta. Składa się z pięciu bloków tematycznych. W skład każdego bloku wchodzi część wykładowa (wstęp teoretyczny) i warsztatowa (trening praktyczny, minimum 60 proc. każdego z bloków). W ramach warsztatu (który, jeśli Klient sobie życzy, może zostać zrealizowany przed kamerą) osoby uczestniczące wykonują indywidualnie i w zespołach ćwiczenia, które pozwolą im się sprawdzić w roli moderatora oraz rozwinąć kluczowe kompetencje w dziedzinie prowadzenia i moderowania spotkań grupowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, podsumowujące i rozwijające omawiane zagadnienia. Po zakończeniu treningu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w treningu. Certyfikat zawiera m.in. skrócony program szkolenia.

Program treningu

Spotkania i moderacja – wprowadzenie

 • Definicja spotkania i moderacji. Rola moderatora w trakcie różnych typów spotkań projektowych i scrumowych.
 • Style, strategie, reguły i techniki moderowania. Obszary moderacji.
 • Autorytet osoby moderującej i jego znaczenie dla efektywności procesu moderacji.

Wstępne planowanie spotkania

 • Od czego zaczynamy, czyli zasadność spotkania.
 • Cel spotkania, czyli dlaczego zawsze musisz myśleć o tym, co chcesz uzyskać w trakcie.
 • Warunki poprawnego sformułowania celów: dlaczego cele powinny być spisane. Kontrola zasadności zaplanowanych działań: analiza S.M.A.R.T.
 • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne). Ustalenie priorytetów (czyli tego, czym zajmiemy się w pierwszej kolejności).
 • Względna ważność i pilność działania na tle innych zadań (matryca Eisenhowera).

Organizacja i przygotowanie do spotkania

 • Struktura spotkania grupowego i warsztatu. Organizacja pracy grupy.
 • Planowanie spotkania. Wybór i rola miejsca i czasu spotkania.
 • Przygotowanie agendy. Wybór kolejności punktów lub tematów do dyskusji. Ustalenie ram czasowych dla tematów i wystąpień.
 • Przygotowanie wprowadzenia, własnego wystąpienia lub prezentacji (przedstawienie celów itd.). Dobór metod pracy w grupie, dopasowanych do potrzeb zespołu.

Początek i przebieg spotkania – procedury moderacji

 • Rozpoczęcie spotkania – jak zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie i odpowiednio sprofilować wszystko, co nastąpi później.
 • Bieżąca kontrola kolejności mówienia. Udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom. Sztuka asertywności.
 • Przerwy i elementy ludyczne:
 • Pytanie o uwagi, opinie i pomysły uczestników.
 • Zamykanie spotkania. Podsumowanie i wnioski.

Psychologia w moderacji spotkań

 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Atmosfera w grupie – jak już w pierwszych minutach spotkania zbudować jak najlepszą.
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania grupowego i warsztatu. Słuchanie i feedback.
 • Monitorowanie zachowań uczestników i poziomu ich uwagi. Jak rozpoznać moment, w którym prawie nikt nie słucha, i co wtedy zrobić.
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców oraz angażowania uczestników w dyskusję.
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych.
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań.
 • Psychologia wpływu społecznego, czyli przekonywanie innych, by robili, co chcemy.

Planowanie i podział zadań w trakcie spotkania

 • Planowanie i kontraktowanie z innymi uczestnikami realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego sprintu.
 • Typy pracowników w odniesieniu do realizacji zadań, a ich aktywność na spotkaniach.
 • Kluczowe błędy przy planowaniu, kontraktowaniu i delegowaniu zadań na spotkaniu.
 • Bariery komunikacyjne w zespole na etapie podziału zadań – jak sobie z nimi radzić.

Motywowanie zespołu do działania – przegląd technik i środków

 • Główne typy bodźców, jakie motywują ludzi do działania: które z nich pojawiają się w trakcie spotkań zespołowych i jak je wykorzystać będąc szefem zespołu lub projektu IT.
 • Motywowanie przez wyzwania. Dlaczego bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Spadek motywacji podwładnych w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.
 • Rozmowa z marudami i innymi osobami, które na spotkaniu mogą osłabić morale grupy.

Trudne pytania i informacje zwrotne w trakcie spotkania

 • Coaching motywacyjny w pracy szefa zespołu / projektu. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki a asertywne techniki przekazu informacji.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
 • Informacje zwrotne członków zespołu dla szefa lub coacha – jak wyciągać z ludzi rekomendacje dla siebie.

Zarządzanie czasem na spotkaniu. Praktyczna rola agendy.

 • Ekonomiczne podejście do czasu: na czym polega kontrola czasu w trakcie spotkania?
 • Rola i znaczenie optymalnego gospodarowania czasem. Podstawowe techniki korzystania z agendy.
 • Metody wpływania na osoby, które mówią zbyt wiele – rola odpowiedniej struktury pytań i sugestii.
 • Techniczne aspekty informowania o czasie uczestnika, który mówi zbyt długo.
 • Zamykanie nieproduktywnych dyskusji – podstawowe techniki.
 • Sposób bycia i charakter moderatora, a jego skuteczność. Rola opanowania podstawowych zachowań asyertywnych.

Trudności i konflikty oraz metody ich łagodzenia

 • Trudne sytuacje w trakcie spotkań – jak sobie z nimi radzić.
 • Skomplikowany lub trudny temat rozmowy i sposoby przekazywania negatywnych informacji.
 • Konflikty z uczestnikami spotkania lub między nimi oraz sposoby ich rozładowania.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów między uczestnikami. Koło konfliktów i metody mediacji.
 • Przełamywanie milczenia i impasu w dyskusji.

Ja w roli moderatora

 • Jakim jestem moderatorem – analiza mocnych i słabych stron własnej osoby.
 • Identyfikacja najważniejszych obszarów pracy z grupą lub tematem. Ocena własnych kompetencji na polu prowadzenia spotkań własnego zespołu.
 • Wypracowanie krótko- i długofalowych rekomendacji dla siebie jako moderatora spotkań projektowych lub scrumowych.
 • Techniki skutecznego realizowania postanowień i rekomendacji na polu moderowania grup.