Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 4-5.02.2021 – Wrocław lub online
 • 18-19.02.2021 – Warszawa lub online
 • 4-5.03.2021 – Kraków lub online
 • 11-12.03.2021 – Poznań lub online
 • 25-26.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł + 23% VAT
 • W cenie szkolenia uwzględniono posiłki (lunche, przerwy kawowe), materiały dla uczestników i certyfikaty.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie części wykładowej uczestnik dowiaduje się:

 • na czym polega właściwe zarządzanie zespołem i jakie są dziś cechy skutecznego managera,
 • jakie główne typy pracowników pojawiają się dziś w zespołach roboczych – i jak ich motywować do pracy,
 • jak efektywnie delegować zadania, kontrolować ich wykonanie i udzielać informacji zwrotnych, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników z zagranicy i pokolenia milenialsów.

Część warsztatowa to praktyczny trening:

 • podstawowych technik delegowania i komunikowania zadań (ćwiczenia w parach),
 • scenariuszy przekazywania pracownikom informacji zwrotnych (symulowane scenki na forum grupy),
 • zasad i strategii rozwiązywania konfliktów w zespole (gra strategiczna).

Adresaci

 • Managerowie, kierownicy, osoby zarządzające zespołami,
 • Brygadziści, team leaderzy, koordynatorzy, niższa kadra menedżerska,
 • Właściciele małych i średnich firm,
 • Osoby awansowane na kierownicze stanowiska lub planujące karierę w zarządzaniu.

Forma treningu, metody pracy

Trening ma przede wszystkim charakter praktyczny – 60 procent jego czasu zajmują ćwiczenia indywidualne i grupowe. Składają się na nie scenki w parach, symulacje trudnych rozmów z pracownikami, gra strategiczna, w trakcie której wszyscy szkoleni budują zespół, mierząc się z wyzwaniem zewnętrznym i konfliktami wewnętrznymi.

Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane na forum grupy, dzięki czemu każdy ma szansę dowiedzieć się, jak wypadł na tle innych, jakim jest kierownikiem i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność managera.

Dodatkowo w trakcie szkolenia prowadzone są dyskusje i burze mózgów nad konkretnymi problemami z zakresu zarządzania, motywowania pracowników i udzielania informacji zwrotnych. W ten sposób uczestnicy dzielą się na forum grupy swymi doświadczeniami i pomysłami oraz wypracowują rozwiązania problemów, z którymi mierzą się zarządzając swymi zespołami.

Szkolenie kończy się rozdaniem certyfikatów, potwierdzających ukończenie treningu.

Plan szkolenia

Zarządzanie zespołem w teorii: funkcjonowanie zespołów i grup roboczych

 • Rodzaje zespołów. Typ zespołu, którym kierujesz.
 • Kim są ludzie w Twoim zespole i jak funkcjonują.
 • Jak się pracuje w Twoim zespole. Sumienność członków grupy i normy grupowe względem wykonywanej pracy.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające zarządzanie zespołem i komunikację w grupie.

Style pracy, zarządzania i komunikacji

 • Jak ludzie się od siebie różnią i jaki ma to wpływ na zarządzanie zespołem i jego codzienne funkcjonowanie.
 • Różnice w inteligencji i cechach osobowości – jak się przekładają na kompetencje, motywację i jakość wykonywania zadań.
 • Różnice w stylach komunikowania, czyli co odróżnia zadaniowca od analityka (i obydwu od przyjaciela).
 • Style zarządzania. W jakim stylu kierujesz swoimi ludźmi i co z tego wynika.

Budowanie zespołu

 • Planowanie powołania zespołu: w jakim celu tworzymy grupę roboczą.
 • Wyznaczenie obowiązków dla poszczególnych stanowisk. Dobór ludzi do zespołu.
 • Planowanie i organizacja pracy w zespole: podział zadań i zakresów odpowiedzialności.
 • Inauguracja pracy zespołu. pierwsze dni pracy i poznawanie się jego członków.
 • Właściwe kształtowanie się zasad współpracy, formalnych i nieformalnych norm, hierarchii w grupie oraz reguł podejmowania decyzji. Kiedy i w jaki sposób może na ten proces wpływać przełożony?

Delegowanie zadań w zespole

 • Co to jest delegowanie zadań? Zarządzanie zespołem a zakresy delegowania.
 • Planowanie pracy członków zespołu. Wybór zadań pod kątem kompetencji i motywacji pracownika.
 • Początek rozmowy delegującej: informacja, co ma być zrobione oraz termin wykonania.
 • Rozwinięcie informacji delegującej – uzasadnienie decyzji, określenie oczekiwanych rezultatów.
 • Kontrakt z pracownikiem jako opcjonalny element rozmowy delegującej.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Motywowanie podwładnych do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera i jej wpływ na autorytet szefa wśród pracowników i ich morale.
 • Główne typy zewnętrznych i wewnętrznych bodźców motywacyjnych, stosowanych dziś w firmach.
 • Motywowanie finansowe, czyli kiedy i za co premiować podwładnych.
 • Motywowanie pozafinansowe. Czy (i dla kogo) bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – znaczenie wizerunku sprawiedliwego szefa.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na zarządzanie zespołem i poziom zaangażowania pracowników.
 • Spadek motywacji zespołu w sytuacji kryzysu, spadku zamówień lub przy realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.

Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu

 • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Kogo, jak i kiedy kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań indywidualnych członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Co robić z wynikami kontroli, czyli skąd brać przesłanki do decyzji o premiach, awansach i zwolnieniach.

Informacje zwrotne dla indywidualnych członków zespołu

 • Główne typy informacji zwrotnych: pozytywna (wzmacniająca) i negatywna (rozwojowa).
 • Zmiana postawy lub wzorca zachowania pracownika jako cel informacji rozwojowej.
 • Informacja dotycząca zadania i jego nieprawidłowego wykonania – jak ją przekazać, by nie zrazić podwładnego.
 • Informacja zwrotna w trudnej lub delikatnej kwestii (np. przekazanie osobie, że brzydko pachnie) jako wyzwanie dla przełożonego.
 • Skuteczne techniki przekazywania informacji zwrotnych.

Problemy i sytuacje specjalne w zarządzaniu zespołem

 • Konflikt w zespole (lub między szefem a członkiem zespołu) – jak go skutecznie rozwiązać.
 • Nowy członek w grupie – jak go optymalnie zintegrować z resztą.
 • Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody radzenia sobie z trudnymi podwładnymi.
 • Podwładny niestabilny emocjonalnie i wiążące się z nim problemy w zespole.
 • Pracownik, który demoralizuje kolegów i utrudnia przełożonemu zarządzanie zespołem.
 • Usuwanie z zespołu osób konfliktowych lub nieproduktywnych. Właściwe uzasadnienie decyzji personalnych.