Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • metody planowania własnej pracy oraz terminowej realizacji zaplanowanych działań,
 • sposoby radzenia sobie z niedoborami motywacji i czynnikami rozpraszającymi.

Przebieg treningu i metody pracy

Szkolenie ma wymiar dwóch dni (16 godzin) i składa się z części teoretycznej oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia). Część teoretyczną stanowią mini-wykłady z zakresu teorii zarządzania czasem, projektami i zadaniami oraz psychologii emocji i motywacji.

W trakcie warsztatu praktycznego uczestnicy ćwiczą metody planowania własnej pracy oraz terminowej realizacji zaplanowanych działań. Ćwiczeniom towarzyszą burze mózgów i dyskusje nad metodami radzenia sobie z niedoborami motywacji i czynnikami rozpraszającymi.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie może również zostać przygotowany raport podsumowujący zaprezentowane na zajęciach kompetencje uczestników i zawierający rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju ich umiejętności.

Plan szkolenia

Zarządzanie czasem i zadaniami – podstawy teoretyczne

 • Ekonomiczne podejście do czasu: na czym polega optymalna organizacja czasu?
 • Podstawowe strategie i metody w zarządzaniu czasem i zadaniami.
 • Rola i znaczenie optymalnego gospodarowania czasem:
  • Jakie korzyści biznesowe przynosi efektywne wykorzystanie czasu.
  • Społeczne i międzyludzkie implikacje punktualności i systematyczności.

Analiza dotychczasowego sposobu organizowania czasu

 • Jak wygląda mój dzień w pracy – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię?
 • Ocena dotychczasowej produktywności: co mi idzie świetnie, z czym się nie wyrabiam, z jakimi zadaniami i aktywnościami mam problemy?
 • Określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy?
 • Motywacja – czego mi brakuje, by motywować się do właściwego zarządzania zadaniami i ich realizacją.

Podstawowe metody organizowania czasu pracy

 • Lista zadań do wykonania.
 • Lista zadań z priorytetami A, AA i AAA.
 • Ocena zasadności działań: matryca Eisenhowera.
 • Dzienne listy zadań: metoda kalendarza.
 • Metody systemowe.

Wyznaczanie celów

 • Cel jako główny warunek skuteczności: dlaczego zawsze musisz myśleć o tym, co chcesz uzyskać.
 • Warunki poprawnego sformułowania celu: dlaczego każdy ważny cel powinien być zapisany.
 • Kontrola zasadności zaplanowanych celów: analiza S.M.A.R.T.
 • Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC.
 • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).
 • Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu.

Tworzenie listy priorytetów

 • Jak ustalać priorytety: analiza i hierarchizacja celów.
 • Względna ważność i pilność działania na tle innych zadań (matryca Eisenhowera).
 • Priorytetyzacja zadań. Techniki ustalania wagi realizowanego działania.
 • Co robimy z rzeczami spoza listy priorytetów: rola delegowania i zapominania.

Zarządzanie projektami

 • Cel jako projekt: operacjonalizacja celu.
  • Wstępne określenie ram czasowych celu i działań, które mają do niego doprowadzić: strategia Vonneguta.
  • Cel jako projekt do realizacji. Podział projektu na zadania.
  • Struktura podziału pracy (WBS) przy realizacji konkretnych zadań. Zasady tworzenia poprawnego WBS.
  • Ćwiczenie: tworzenie przykładowego WBS.
 • Planowanie realizacji stworzonego projektu.
  • Czasowy i personalny podział zadań: harmonogram Gannta.
  • Etapy tworzenia wykresu Gannta.
  • Zdefiniowanie ilości czasu, potrzebnego na każde z zadań: metoda ALPEN.
  • Praca z kalendarzem: planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin.
 • Metoda kalendarza w praktyce.
  • Założenia i podstawowe zasady metody.
  • Elementy i etapy pracy: zbieranie, analiza, porządkowanie, przegląd i realizacja.
  • Jak zarządzać czasem z wykorzystaniem kalendarza: co i jak zapisywać.

Realizacja zaplanowanych zadań

 • Jak realizować to, co zaplanowaliśmy: techniki automotywacji.
 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
 • Jak zabrać się do wyzwań bez adrenaliny – sztuczki z motywowaniem samego siebie.
 • System kar i nagród – jak wybrać odpowiedni i co zrobić, by się sprawdził.
 • Podejście behawioralno-poznawcze (zmiana schematów myślenia i reagowania) w motywowaniu siebie.
 • Kontrola nakładów czasowych i postępu prac przy realizowaniu projektu.

Czynniki utrudniające zarządzanie sobą w czasie

 • Bariery psychologiczne, czyli które poglądy i przyzwyczajenia powinniśmy zmienić.
 • Rozpraszacze uwagi w pracy (internet, współpracownicy itp.).
  • Jak zidentyfikować własnych „złodziei czasu”.
  • Metody zwiększania sumienności poprzez eliminację czynników rozpraszających.
  • Sposoby radzenia sobie z dystraktorami wewnętrznymi. Rola właściwego systemu „nagród”.
  • Techniki i metody radzenia sobie z dystraktorami zewnętrznymi (inni ludzie, media, internet).
 • Prokrastynacja (odwlekanie działania) i sposoby jej przezwyciężania.
  • Podstawowe zasady odwlekania: prawa Parkinsona.
  • Osobowościowe uwarunkowania skłonności do odsuwania zadania w czasie: stres, nerwowość, osobowość typu A.
  • Psychologia planowania w walce z prokrastynacją: plany szczegółowe i przez rozbicie obowiązków.
  • Delegowanie i monitoring. Rozliczanie siebie i innych z wykonanych zadań.
  • Automotywacja, czyli jak dobrać sobie nagrodę, która zmusi nas do pracy.
  • Kolejność zadań i jej wpływ na motywację: jak ustawiać zadania, by zminimalizować szanse na marnotrawstwo czasu.

Stres i jego wpływ na produktywność.

 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
 • Nadmiar stresu jako czynnik utrudniający skuteczne zarządzanie czasem.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje.
 • Konflikty, ich wpływ na gospodarowanie czasem
  • Trudne sytuacje międzyludzkie a zarządzanie czasem – jak godzić jedno z drugim.
  • Trudności i konflikty oraz sposoby ich rozładowania.
 • Inne pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić.
 • Asertywność – jak nie tracić czasu na nieważne rzeczy, o które proszą nas inni, i nie stresować się odmawianiem.

Zagadnienia specjalne

 • Rytmy dobowe i ich wpływ na gospodarowanie czasem.
  • Dlaczego pora dnia ma znaczenie: krzywa sprawności umysłowej i jej wpływ na koncentrację i produktywność.
  • Organizowanie dnia pracy w zgodzie z własnym zegarem biologicznym.
 • Ekonomia planowania – jak sprawić, by nie zajmowało ono więcej czasu, niż wykonanie zadania.
 • Zarządzanie czasem w warunkach kryzysowych.
 • Organizacja czasu w trakcie spotkania roboczego. Rola agendy.

Plan zmiany osobistej (ćwiczenia i praca własna uczestników)

 • Jak podnieść swoją efektywność w zakresie planowania i organizacji pracy – podstawowe reguły.
  • Tworzenie własnych list celów. Wyznaczanie priorytetów.
  • Planowanie dnia pracy: aktywność indywidualna uczestników. Dodatkowe uwagi i wskazówki dotyczące praktycznego planowania wybranych aktywności.
 • Wprowadzanie planu w życie.
  • Hierarchia zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję.
  • Wypracowanie długotrwałych zmian w oparciu o metodę kalendarza lub bazujący na niej software.
  • Programowanie swoich przyszłych działań w zgodzie z zasadami zarządzania czasem.

Adresaci

 • Osoby, które czują, że nie radzą sobie z zadaniami, które wykonują pod presją czasu.
 • Osoby, które marzą o tym, by stać się osobą sumienną, punktualną i systematyczną.
 • Osoby, które chcą zacząć się na bieżąco wyrabiać z terminami lub choćby złapać wytchnienie w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Osoby, które pragną opanować zasady i techniki skutecznego planowania i priorytetyzowania prowadzonych projektów.
 • Osoby, które chcą nauczyć się, jak wzbudzać w sobie motywację do wykonywania trudnych i nieprzyjemnych zadań.

Terminy i ceny

Miejsce i termin najbliższego szkolenia otwartego:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.