Korzyści uczestnika

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna podstawowe zasady tworzenia skutecznego szkolenia sprzedażowego,
 • dowie się po jakie ćwiczenia i aktywności można sięgać w trakcie szkoleń sprzedażowych,
 • rozwinie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia szkoleń.

Organizacja

Najbliższe szkolenia otwarte

 • 21-22.09.2023 – Katowice
 • 2-3.10.2023 – Warszawa
 • 16-17.10.2023 – Wrocław

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w największych miastach.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób na szkoleniu otwartym.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie wydruku, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1980 zł netto + VAT.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Forma treningu

Zajęcia podzielone są na moduły. Każdy z modułów składa się z części teoretycznej oraz następujących po niej dyskusjach na temat możliwości i zasad użycia określonych narzędzi szkoleniowych.

Plan treningu

Istota pracy trenera i podstawowe techniki prowadzenia szkoleń

 • Trener – specyfika zawodu i roli. Różnice między trenerem a wykładowcą, coachem i mentorem.
 • Standardowe i niestandardowe techniki prowadzenia szkoleń. Przegląd i klasyfikacja.

Typy i schematy szkoleń i warsztatów sprzedażowych

 • Szkolenie modułowe (Zaufanie – Potrzeba – Pomoc – Pośpiech).
 • Szkolenie problemowe (dedykowane).
 • Trening praktyczny (z kamerą lub bez) i zadania w parach.
 • Trening negocjacyjny – zasady doboru zadań i prowadzenia gier negocjacyjnych.
 • Coaching sprzedawców.

Narzędzia szkolenia sprzedawców

 • Ćwiczenia wprowadzające omawiane techniki sprzedaży.
 • Gry sprzedażowe i negocjacyjne w parach.
 • Negocjacje grupowe i ich scenariusze.
 • Studia przypadków.
 • Dyskusje i burze mózgów.
 • Testy umiejętności, kompetencji i ich rola.
 • Kwestionariusze osobowości – jak je wprowadzać i interpretować przed grupą.
 • Użycie multimediów.
 • Źródła narzędzi i ewaluacja.

Przygotowanie szkolenia

 • Wstępny etap przygotowań: zbieranie materiałów, pozyskiwanie celach szkolenia, uczestnikach i ich oczekiwaniach.
 • Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza). Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji.
 • Tworzenie programu szkolenia. Planowanie przebiegu gier, ćwiczeń i innych aktywności.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych – o czym należy pamiętać w jego trakcie?
 • Kwestie organizacyjne: formowanie planu spotkania, wybór miejsca i czasu. Kwestie sprzętowe.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców.

Pierwsze minuty szkolenia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera.
 • Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników.
 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie oczekiwań uczestników, prezentacja planu zajęć.

Teoria w trakcie warsztatu sprzedażowego

 • Ile teorii (i ile przerw) – ograniczenia ludzkiej uwagi i ich wpływ na to, co i jak mówimy.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie trenera nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.

Praktyczna część szkolenia

 • Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia sprzedażowego.
 • Zasady wprowadzania gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne.
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli i jak im to zapewnić, by nikogo nie urazić?
 • Praca trenera z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym. Wyjaśnianie źródeł dyskomfortu przy oglądaniu siebie.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań. Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać.
 • Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych.

Ewaluacja po szkoleniu

 • Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych.
 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywiste wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy). Wypracowywanie przyszłych rekomendacji w oparciu o wyniki uczestnika.

Zaawansowane problemy w pracy trenera

 • Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi.
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
 • Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji i agresji. Radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i zaczepkami.
 • Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera. Różnice w ilorazie inteligencji szkolonych i ich znaczenie.
 • Zróżnicowanie między ludźmi w cechach charakteru i temperamencie oraz sposoby jego badania: Wielka Piątka – różnice w poziomie sumienności, ugodowości, ekstrawersji, otwartości i neurotyczności.
 • Jak postępować z pracownikami o różnych poziomach sumienności, ugodowości, etc.? Reguły i metody dostosowania przekazu do psychocharakterystyki szkolonego.
 • Motywowanie sprzedawców w trakcie szkolenia. Techniki motywacyjne, które najlepiej sprawdzają się dla danego typu sprzedawców.

Adresaci

 • Trenerzy działów handlowych zajmujący się prowadzeniem szkoleń w temacie technik sprzedaży i negocjacji.
 • Managerowie zespolów sprzedażowych, w których zakres obowiązków wchodzą działania szkoleniowe i wdrożeniowe.
 • Pracownicy sprzedaży, przygotowujący się do roli trenera lub coacha.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.