Korzyści uczestnika

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji pracowników w zakresie organizacji własnego czasu pracy. Dodatkowym celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie technik motywowania samego siebie i radzenia sobie z przeładowaniem obowiązkami.

Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • teorię zarządzania czasem i projektami,
 • metody delegowania zadań,
 • sposoby motywowania siebie i innych do terminowej realizacji zaplanowanych działań.
 • techniki radzenia sobie z czynnikami rozpraszającymi.

Metody pracy

Szkolenie trwa 2 dni – 16 godzin. Składa się z części teoretycznej (krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, teorii zarządzania czasem i projektami oraz metod delegowania zadań) oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

W trakcie warsztatu praktycznego uczestnicy ćwiczą metody planowania własnej pracy oraz terminowej realizacji zaplanowanych działań. Ćwiczeniom towarzyszą burze mózgów i dyskusje nad metodami radzenia sobie z niedoborami motywacji i czynnikami rozpraszającymi.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. Na życzenie może również zostać przygotowany raport podsumowujący zaprezentowane na zajęciach kompetencje uczestników i zawierający rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju ich umiejętności.

Plan treningu

Organizacja czasu pracy – podstawy teoretyczne

 • Ekonomiczne podejście do czasu: na czym polega optymalna organizacja pracy?
 • Rola i znaczenie optymalnego planowania realizacji zadań.
 • Zagrożenia związane z nieefektywnym organizowaniem pracy: prawo Parkinsona.
 • Najczęstsze sposoby organizowania czasu pracy i ich wady.

Analiza własnego stylu pracy

 • Jak wygląda mój dzień w pracy – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię?
 • Ocena dotychczasowej produktywności: co mi idzie świetnie, z czym się nie wyrabiam, z jakimi zadaniami i aktywnościami mam problemy?
 • Określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy?

Podstawowe metody organizowania czasu pracy

 • Lista zadań do wykonania.
 • Lista zadań z priorytetami A, AA i AAA.
 • Ocena zasadności działań: matryca Eisenhowera.
 • Dzienne listy zadań: metoda kalendarza.
 • Metoda systemowa: GTD.

Wyznaczanie celów

 • Definiowanie celów w życiu i pracy.
 • Kontrola zasadności zaplanowanych celów: analiza S.M.A.R.T.
 • Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC.
 • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).
 • Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu.

Zarządzanie zadaniami

 • Cel jako projekt do realizacji: strategia Vonneguta.
 • Podział celu na zadania. Stworzenie struktury podziału pracy (WBS).
 • Wykres Gannta przy planowaniu czasu na dane zadanie.
 • Definiowanie ram czasowych całego projektu: metoda ALPEN.
 • Praca z kalendarzem w zarządzaniu zadaniami.
 • Organizacja konkretnego dnia w pracy.

Bieżąca organizacja pracy

 • Kolekcjonowanie spraw bieżących.
 • Analiza zasadności konkretnego działania.
 • Porządkowanie spraw, ustalanie terminów.
 • Regularny przegląd zadań do wykonania.
 • Właściwa realizacja konkretnego zadania.

Delegowanie i organizowanie pracy pracowników

 • Organizacja czasu pracy podwładnego. Planowanie obsady zadaniowej w konkretnym projekcie.
 • Delegowanie zadań pracownikowi. Kluczowe błędy przy delegowaniu – jak ich uniknąć.
 • Monitoring postępów pracy. Rozliczanie siebie i innych z wykonanych zadań.
 • Asertywność w delegowaniu, czyli co robić z pracownikiem, który broni się przed zadaniem.

Realizacja zaplanowanych zadań

 • Planowanie pracy: kolejność zadań i jej wpływ na motywację.
 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
 • Jak zabrać się do wyzwań bez adrenaliny – sztuczki z motywowaniem samego siebie.
 • System kar i nagród – jak wybrać odpowiedni i co zrobić, by się sprawdził.
 • Kontrola postępu prac przy realizowaniu projektu. Wyznaczanie terminów realizacji i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z odkładaniem na później).
 • Dlaczego pora ma znaczenie: krzywa sprawności umysłowej i jej wpływ na nasze działania.

Zagrożenia dla dobrej organizacji czasu pracy

 • Odwlekanie. Tendencja do odsuwania zadania w czasie (nerwowość, osobowość typu A) i sposoby jej przezwyciężania.
 • Rozpraszacze i dystraktory w pracy. Jak identyfikować i eliminować własnych „złodziei czasu”.
 • Technika pomidora i inne sposoby kontroli nad tym, co w danej chwili robimy.

Organizacja spotkania roboczego

 • Dlaczego spotkania zajmują przeważnie więcej, niż byśmy chcieli – i co z tym robić.
 • Przygotowanie spotkania w zgodzie z zasadami ekonomii czasu. Rola agendy.
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania i stopnia realizacji jego planu.
 • Listy kontrolne oraz arkusze robocze, czyli metody przyspieszania spotkań.

Ćwiczenia i praca własna uczestników

 • Organizacja pracy podwładnego: tworzenie grafika zadań.
 • Planowanie własnego dnia pracy z uwzględnieniem krzywej sprawności umysłowej w ciągu dnia.
 • Przygotowanie spotkania w zgodzie z zasadami gospodarowania czasem.

Adresaci

 • Kadra zarządzająca.
 • Managerowie.
 • Kierownicy projektów.
 • Liderzy zespołów.

Organizacja

Miejsca i terminy szkoleń:
 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.
Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):
 • 1890 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.
Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):
 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.